2014_05_26
Interessante emner

Ferieavvikling og praktiske hensyn

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og mange er godt i gang med ferieplanleggingen. Men før man setter seg i flyet, bilen eller legger seg i hagestolen, er det mye som må tenkes på: Hvordan er reglene for ferieavvikling og hvilke praktiske hensyn må man ta?
 

Kort fortalt har alle arbeidstakere, i følge ferieloven, krav på fire uker og en dag ferie i løpet av ett år. Mange har likevel avtalefestet fem ferieuker, og de som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på en uke ekstra ferie.

- Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie – også når man bytter arbeidsgiver – og det er arbeidsgiver som er pliktig til å sørge for at ferien blir avviklet, sier Arild Rogde ved Accountor på Voss.

Unntaket er arbeidstakere som ikke har opparbeidet seg full ferie, og som ikke trenger å avvikle full ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Hvis bedriften har fellesferie og stenger virksomheten i denne perioden, kan ikke arbeidstaker nekte å avvikle ferie.

Arbeidsgiver skal drøfte ferien med arbeidstaker eller tillitsvalgt i god tid før den skal avvikles. Om partene ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har siste ord.

- Selv om arbeidsgiver har siste ord, kan arbeidstaker likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden, som er 1. juni til 30. september, sier Rogde.

Etter ferieloven kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå en skriftlig avtale om å overføre inntil to uker ferie til neste år, men dette forutsetter at begge parter er enige.

Det som derimot ikke er lov, er å utbetale lønn istedenfor ferie.

Overføring og sykdom

Dersom sykdom har forhindret arbeidstaker i å avvikle ferie, kan vedkommende kreve å få overført inntil to uker ferie til påfølgende år. Dette kommer i tillegg til eventuell annen avtalt ferieoverføring.

- Blir man syk utover fem dager i ferien, og har sykmelding fra lege, mister man nemlig ikke disse feriedagene, men kan ta dem igjen senere. Dette kravet må fremmes for arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, sier han.

Dette innebærer også at dersom man har et sykefravær på færre enn fem dager, så får ikke den ansatte igjen disse dagene.

- Regjeringen har riktignok lagt fram et forslag om endring fra 1. juli 2014 hvor femdagerskravet tas bort, slik at man kan kreve ny ferie etter kun én sykedag om dette er dokumentert med sykmelding fra lege.

Man har, som nevnt, plikt til å avvikle ferie – også når man skifter arbeidsgiver. I en oppsigelsesperiode kan man derfor bli pålagt å ta ut ferie dersom den var avtalt før en sa opp jobben.

Arbeidstaker har også rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestiden dersom det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innen hovedferien eller ferieåret.
 

Praktiske hensyn

- Det kan være litt av et puslespill å planlegge ferie, så det er viktig at ledelsen og de ansatte sammen kommer frem til en fornuftig løsning, sier Rogde, og legger til:

- Om mulig kan man også stenge driften i en periode, noe som ikke er uvanlig i enkelte bransjer.

Utenom dette er det selvfølgelig mange praktiske hensyn å ta ved ferieplanlegging, men disse vil kunne variere litt fra bransje til bransje. Det sentrale er likevel å finne ut av hvilket aktivitetsnivå selskapet skal ha under ferieavviklingen, for deretter å finne ut av hvilken bemanning som trengs til det aktuelle nivået.

- Rett bemanning gjelder både antall ansatte, men også de ansattes kompetanse. I tillegg må man ta høyde for sykdom under ferieavviklingen – selv om selskapets drift, i de fleste tilfeller, vil være mer sårbar i denne fasen, sier han.

Bedriften bør også ha en ordning som gjør at de som eventuelt ikke får ferieønsket sitt innfridd det ene året, blir prioritert året etter.

- Det er også viktig å orientere kunder og bedriftens nettverk om ferieavvikling, og forsikre seg om at viktig korrespondanse blir sendt til noen som er på jobb.

De enkelte ansatte må også sjekke at planlagte oppgaver som må gjøres mens de er på ferie, blir utført av noen andre – samt at vedkommende naturligvis blir orientert om dette.

Alt i alt er det sentrale å ivareta de oppgaver som selskapet har tatt på seg – men samtidig at det blir lagt opp til en arbeidsmengde som gjør at det er rom for ferieavvikling. Hvor strenge ferieavviklingsregler et selskap må ha, vil variere fra bransje til bransje.

- Det er viktig at det er en felles forståelse innad i selskapet om hvordan de skal avvikle ferien. Så langt det er mulig, må både arbeidsgiver og arbeidstaker være tilfreds med hvordan ferieavviklingen blir gjennomført, avslutter Rogde.