2014_10_02

Ta grep om pensjonsordningen!Nyhetsbrev oktober- Aktuelt: Ta grep om pensjonsordningen!

Ta grep om pensjonsordningen!

I denne utgaven av Aktuelt: fra Accountor | Økonor har vi snakket med Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren,  som viser oss vei i pensjonsjungelen. 
Klikk her for å lese flere Aktuelt: artikler

Foto: Kristine Nyborg

Pensjon er et komplisert fagområde, som det er krevende å sette seg inn i, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Siden 1. januar 2006 har alle arbeidsgivere med minst to ansatte som jobber minimum 20 % vært pålagt å ha en pensjonsspareordning for sine ansatte.

- Alle som er bosatt i Norge har rett til pensjon fra folketrygden etter fylte 67 år, såfremt de har bodd i Norge i minst tre år. Folketrygden kan tas ut fra fylte 62 år om de har tjent nok. Men mange faktorer spiller inn når det skal regnes ut hvor mye man får utbetalt, forteller Bergo.

Det er i hovedsak tre kilder til pensjonsutbetaling:

  1. Folketrygden: Din offentlige pensjon er en ytelse av den lønn du har tjent i ditt yrkesliv. Mer informasjon og beregning finner du på www.nav.no.
  2. Tjenestepensjon (midler oppspart av din arbeidsgiver). Her finnes tre ordninger som i varierende grad benyttes i dag (som vi vil beskrive nærmere lengre ned): ytelses-pensjon, innskuddspensjon og ny tjenestepensjon.
  3. Egne oppsparte midler. Her er det mange muligheter. Dersom du har en toleranse for risiko, og dersom privatøkonomien din ligger til rette for det, anbefaler Bergo sparing i aksjer som et gunstig langsiktig sparealternativ. Nedbetaling av gjeld er også en flott sparemåte. Den beste formen for pensjonssparing er å være gjeldfri den dagen du blir pensjonist.

Ytelsespensjon

Det som inntil nylig har vært den mest vanlige ordningen, ytelsesbasert pensjonssparing, er på tur ut nå. Denne ordningen innebærer at arbeidsgiver garanterer en pensjon som er en viss ytelse av lønnen du har når du slutter. Dette har i mange tilfeller vært en dyr og uoversiktlig ordning for arbeidsgiver, som ikke har kunnet forutse hvor mye de har måttet betale fra år til år. Årsaken til at det er uforutsigbart er at beløpene endrer seg i takt med lønnsøkning, samt etter arbeidstakerens alder og antall år i yrkeslivet. Hver gang lønnen øker må arbeidsgiver betale inn lønnsøkning, pluss den fastsatte prosentsatsen, til pensjonsforvalteren. Dette kommer i tillegg til den økte lønnen til arbeidstakeren.

Når arbeidstakeren går over i pensjonistenes rekker vil de få et gitt beløp fra folketrygden, og resten (slik at de når opp til den avtalte ytelsen) fra pensjonsforvalteren. Fordelen for arbeidstaker med denne ordningen er at man vet hvor mye man får utbetalt i pensjon, mens ulempen er at dersom mottaker faller fra, vil ikke de etterlatte nødvendigvis arve noe av den oppsparte pensjonen.

Innskuddspensjon

Innskuddsbasert ordning går i korte trekk ut på at arbeidsgiver betaler et beløp beregnet ut fra en gitt prosentandel av arbeidstakerens lønn til pensjonsforvalteren. Av lønn opp til 7,1 G (pr. 01.05.2014 er det kr. 627.427; 1G utgjør kr. 88.370) er det mulig å sette av 7 %. Videre er det mulig å avsette 25,1 % av lønn mellom 7 G og 12 G. Det er aldri pensjonsopptjening på lønn over 12 G. Utbetaling av innskuddspensjon skjer vanligvis over ti år. Alle ansatte bør aktivt velge forvaltningsprofil, ellers kan de risikere å tape opptil flere hundre tusen kroner i samlet pensjon. Jeg anbefaler en høy risikoprofil frem til man fyller 50, og gradvis lavere risiko etter det, sier Bergo.

Fordelen med denne ordningen, sett fra arbeidsgivers side, er at det vil være mye mer oversiktlig med tanke på hva de må ut med for hver enkelt ansatt. For arbeidstakeren er fordelen at de oppsparte midlene er deres private eiendom, og tilfaller de etterlatte om de skulle falle fra.

Ny tjenestepensjon

1. januar i år trådte Ny tjenestepensjon i kraft. Den har elementer fra begge ovennevnte ordninger, der utgiftene er oversiktlig for arbeidsgiver på samme måte som ved innskuddsbasert, og utbetalingene til de ansatte vil i likhet med ytelsesbasert ordning kunne være mer forutsigbare. – Ny tjenestepensjon fremstår i dag som en ordning med stor grad av valgfrihet. Kanskje for stor. I alle fall er det ingen bedrifter eller organisasjoner som per i dag har valgt denne løsningen, sier hun.

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver?

Det er viktig for enhver bedrift å tiltrekke seg relevant arbeidskraft, og i noen bransjer er dette en større utfordring enn i andre. – Det vil være et strategisk valg å kunne tilby en god pensjonsordning. Mange steder er det utilstrekkelig å tilby en god lønn; folk er i ferd med å bli mer bevisst på hva en god pensjonsordning er verdt, avslutter Bergo.

 

Lik oss
Lik oss

Følg oss
Følg oss

Følg oss
Følg oss
Copyright © 2014 Accountor Group. All rights reserved.

 

Samarbeidspartnere