2014_08_04
Interessante emner

Verge: En forvalter av din økonomi i nøden

Det er en del mennesker i Norge som av forskjellige grunner ikke er i stand til å forvalte sin egen økonomi eller utføre andre viktige gjøremål. Men hva gjør man når en slik situasjon oppstår?

At barn trenger bistand av sine foreldre til å forvalte egen økonomi er forståelig, men det er også mange voksne som trenger hjelp til slikt. Blant annet personer som er svekket av alder, sykdom, psykiske problemer eller som av andre grunner har utfordringer som gjør det vanskelig å holde orden på økonomien og daglige forretninger.

Dette kan gjelde for personer med svak økonomi, kanskje under gjeldsordning, men også for personer med god økonomi eller formue. I alle tilfelle er det viktig å ha noen som kan bistå slik at løpende utgifter er tilpasset vedkommendes (myndlings) inntekter.

- 1. juli 2013 trådde en ny vergemålslov i kraft, som gjorde at overformynderiene i Norge ble lagt ned. Fylkesmannen overtok ansvaret, og er nå den instansen som oppnevner verger, sier advokat Jan E. Strand fra Advokatfirmaet Strand & Co ANS.

Oppnevning av verge skjer etter at personen selv søker om det – eller hvis noen andre i hjelpeapparatet foreslår det, som for eksempel barn av eldre, tilsynslege på sykehjem og lignende.

Det er lagt opp til at det er pålitelige personer med livserfaring, eventuelt advokater, som oppnevnes som verger.

- Når en verge er oppnevnt, er oppgaven å forvalte myndlingens økonomi til vedkommendes beste, sier Strand, og legger til:

- Vergen tar da hånd om nødvendige midler til daglige behov og løpende utgifter, mens Fylkesmannen forvalter eventuelle større bankinnskudd.

Ikke bare økonomi

Selv om det er det økonomiske fokuset som kan fremstå som det primære, så vil oppgavene til vergen sjelden være begrenset til dette.

I de fleste tilfeller vil det også være aktuelt å bistå i andre gjøremål som leie av bolig, søknad om bostøtte, skatt, forsikring, skaffe til veie hjelpemidler som vaskemaskin og TV, passe på at myndlingen får ferie, sørge for medisinsk bistand og hjelpe til med innleie av tjenester som renhold, daglige innkjøp eller utleie av bygård eller andre eiendommer.

- Når en person har fått oppnevnt verge, vil Fylkesmannen ta avgjørelser i de viktigste forhold. For eksempel må Fylkesmannen godkjenne opptak av lån, pantsettelser, salg av eiendeler og forskudd på arv. På den måten vil myndlingens rådighet over egen formue bli begrenset, sier Strand.

Fremtidsfullmakt

Det er mye som gjelder fremtiden vi ikke har kontroll over. Hva skjer hvis man får framskreden Alzheimer, hjerneslag eller blir såpass hardt skadet i en trafikkulykke at en ikke kan forvalte sin egen økonomi?

Dersom man ikke har foretatt seg noe i forkant, vil Fylkesmannen komme inn i saken, som nevnt over, og bistå etter beste skjønn.

Da den nye vergemålsloven trådde i kraft i fjor, fikk man også en mulighet til å opprette en såkalt fremtidsfullmakt – det vil si en melding om hva som skal skje med økonomien dersom man blir, eksempelvis, senil eller på andre måter ute av stand til å ta vare på seg selv.

- Det kan hende at man har en person som en har stor tillit til og som man ønsker skal forvalte formuen. Her kan vedkommende også bestemme hvordan den skal forvaltes – for eksempel til særskilt pleie og støttekontakt, reiser med følge og lignende, sier han, og legger til:

- Jeg anbefaler alle i moden alder til å «lufte» disse forhold med en sakkyndig person, gjerne med egen regnskapsfører eller med advokat som begge har taushetsplikt.

Men det er også noen ting den fullmektige ikke kan gjøre på vedkommendes vegne, som å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon eller opprette eller tilbakekalle testamente.

Ved opprettelse av en fremtidsfullmakt er det dog viktig å være oppmerksom på at Fylkesmannen som hovedregel vil gå i mot at samboer blir verge dersom paret har særkullsbarn og disse motsetter seg fremtidsfullmakten.

Vergemål og fullmakter avsluttes ved at disse blir trukket tilbake, enten ved at Fylkesmannen tilskriver vedkommende verge eller at fullmaktsgiveren ber om å få tilbakelevert fullmakten. I vergesaker der myndlinger er tilårskommen, avsluttes oppdraget vanligvis ved at myndlingen dør. Vergeoppdraget anses som avsluttet på dødsdato.