2015_01_21

Autorisert regnskapsfører - et stolt yrke

Karine Olsen, fag- og kvalitetsansvarlig for Accountor i Norge, brenner for yrket sitt. - Det er et viktig fag som utøves for våre kunder, og det er avgjørende at de som utfører tjenestene er oppdatert til enhver tid, sier hun.

Karine Olsen er fag- og kvalitetsansvarlig for Accountor

Lovpålagte krav
 

Det kreves både utdannelse og arbeidserfaring for å bli godkjent som autorisert regnskapsfører, ifølge Regnskapsloven. Finanstilsynet fører tilsyn over hvem som kan bli, og forbli, autoriserte regnskapsførere. – Det holder imidlertid ikke å ha utdanning og erfaring for å kunne beholde autorisasjonen; du må også ha kontroll på privatøkonomien din – eller være økonomisk vederheftig, som det står i lovteksten. Om du har en rekke inkassosaker pågående kan du miste autorisasjonen. En kunde skal kunne stole på at du er i stand til å utføre de tjenestene denne betaler for, og det er ikke spesielt betryggende om regnskapsføreren ikke har styr på egen økonomi. Du må også ha plettfri vandel – om du blir dømt, eller til og med tiltalt, for et lovbrudd, kan Finanstilsynet tilbakekalle autorisasjonen din, forteller Olsen.
Man må også være bosatt i et EØS-land og ha kontorsted i Norge, samt ha en bachelorgrad i regnskapsførerfag. Videre må man ha minst to årsverk med arbeidserfaring de siste fem årene, utført i Norge. – Utdanning innen økonomi og administrasjon som til sammen gir 180 studiepoeng er et krav. Kjernefagene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett samt rettslære er obligatorisk. Med denne utdannelsen, kombinert med to årsverk med praksis, kan man søke Finanstilsynet om autorisasjon, kan hun fortelle. For å beholde autorisasjonen må man holde seg oppdatert via ulike kurs; man må til enhver tid kunne dokumentere at man i løpet av de tre siste årene har gjennomført minst 77 timer etterutdanning. På NARFs hjemmeside beskriver de følgende krav:
 

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer annet

Dette fremgår av Regnskapsførerlovens § 5, jf. Regnskapsførerforskriften §§ 4-1 og 4-2.- Bakgrunnen til disse kravene er at skatte- og avgiftsmyndighetene skal ha kontroll på at bransjen holder et høyt faglig og etisk nivå, både for å redusere muligheten for økonomisk kriminalitet og feilrapportering som fører til mangelfulle innbetalinger av skatter og avgifter. Det medvirker også til at kundene kan føle seg trygge på at regnskapet blir ført korrekt i henhold til lover og regler.
Dersom kunden ikke overholder sine plikter i henhold til avtalen, og dette fører til at regnskapsfører ikke er i stand til å utføre oppdraget, skal regnskapsfører si opp kundeforholdet. Om en slik situasjon oppstår, skal regnskapsføreren også gi beskjed til en potensiell ny regnskapsfører.
 

Hvilke krav stilles til et regnskapsførerselskap?

Om et firma utfører regnskapstjenester for andre virksomheter, er det krav om at regnskapsførerselskapet er autorisert. Dette innebærer at daglig leder er autorisert regnskapsfører, at formålet med selskapet er å føre regnskap for andre, at selskapet er økonomisk vederheftig, og at det har fast kontorsted i Norge. – Det skal utpekes en navngitt autorisert regnskapsfører i bedriften som er ansvarlig regnskapsfører for en gitt kunde. En person som ikke har autorisasjon som regnskapsfører kan gjerne utføre selve jobben, men den autoriserte regnskapsføreren vil alltid ha det overordnede ansvaret for at jobben blir riktig utført.
 Etter regnskapsførerloven gjelder ikke krav om autorisasjon for ansatte i et regnskapsførerselskap eller hos den som fører regnskapet internt i en bedrift. Loven stadfester også at autorisasjon ikke er påkrevd i tilfeller der et selskap i et konsern fører regnskap for et annet selskap i samme konsern. Det samme gjelder i virksomheter der eierforholdene har tilsvarende preg som i ovennevnte konserner. 
 

Hvilke tjenester kreves utført av autorisert regnskapsfører?

Regnskaps- og bokføringslovgivning avgjør hvilke tjenester som krever at den som er ansvarlig for oppdraget er autorisert eller ikke. – Dersom en oppgave er lovpålagt, men ikke omfattes av regnskaps- og bokføringsloven, trenger ikke den ansvarlige å være autorisert. Det betyr at å utarbeide for eksempel oppgave for kompensasjon av merverdiavgift vil ikke være autorisasjonspliktig. Det samme gjelder når man utarbeider dokumentasjon av tjeneste- og varesalg, eller lister over transaksjoner som er knyttet til faktureringstjenester. Lønnstjenester som er en del av kundens regnskapssystem, der regnskapsrapportering er pliktig etter bokføringslovens § 3, eller der kunden har dokumentasjonsplikt etter bokføringslovens § 10, må utføres av autorisert regnskapsfører. Det samme gjelder faktureringstjenester når faktureringen er en integrert del av kundens regnskapssystem, eller når oppdraget omfatter utarbeidelse av omsetningsoppgave, forklarer hun.
 

God regnskapsføringsskikk (GRFS) som rettslig standard

30. juni i 2006 ble GRFS innfør som en rettslig standard. Finanstilsynet forholder seg til dette regelverket når de foretar sine tilsyn. Den ble oppdatert i 2014, og tilpasset endringer i bransjen innen lovgivning, teknologisk utvikling og regnskapsføreres arbeidsform. Endringene trådte i kraft 1. januar 2015. – GRFS inneholder retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres i praksis, der lovteksten legger rammebetingelsene for regnskapsarbeidet. Alle regnskapsførere kjenner nok godt til GRFS, og det forventes at alle skal holde seg oppdatert om de nye retningslinjene. GRFS går ut på å kvalitetssikre arbeidet, og sørge for at all nødvendig dokumentasjon foreligger. Videre er regnskapsfører pliktig å påse at kunden faktisk følger loven, og å rapportere lovbrudd til myndighetene. Heldigvis er det ikke ofte vi ser slike tilfeller.
Om regnskapsfører ikke utfører sine plikter som går frem av GRFS, og dette blir avdekket, kan Finanstilsynet tilbakekalle autorisasjonen, avslutter Olsen.

Har du noen spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt på karine.olsen@accountor.no.