2015_03_02

En liten på vei - hvilke rettigheter har man?

Når en medarbeider venter barn er det mye å sette seg inn i med tanke på hvilke plikter og rettigheter man har, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Her er en oversikt over hva mor og far kan forvente når det gjelder permisjonsregler.
 

Hvor lenge får man fødselspermisjon?

- Dersom man velger 100 % dekningsgrad er permisjonen på 49 uker, og tilsvarende 59 uker med 80 % dekningsgrad. Hvis man av annen grunn enn sykdom ikke tar ut permisjonen, bortfaller den. Er det snakk om flerbarnsfødsel har man krav på henholdsvis fem og syv uker ekstra permisjon. Hovedregelen, som trådte i kraft 1. juli 2014, er at mor og far har en kvote på 10 uker hver, og kan fordele resten av permisjonstiden etter eget ønske. Tre uker før termin og de første seks ukene etter fødselen er imidlertid forbeholdt mor av medisinske årsaker, men utover det kan de nybakte foreldrene selv bestemme når de tar ut permisjonen.

Gradert uttak

Du kan ta delvis uttak av foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid, som kalles gradert uttak. Graderte foreldrepenger utgjør forskjellen mellom deltidsarbeid og en 100 prosent stilling. Foreldrepengene reduseres i forhold til hvor mye du arbeider, slik at foreldrepengene fordeles utover et lengre tidsrom. Det samlede beløpet du får utbetalt, er det samme som om du velger fullt uttak av foreldrepenger. Det er ingen nedre eller øvre grense for hvor mye eller lite du kan arbeide.
Dere kan ta graderte foreldrepenger samtidig eller hver for dere. Hvis dere tar det samtidig kan ikke foreldrepengene utgjøre mer enn 100 prosent til sammen. Hvis for eksempel far ønsker å arbeide deltid og motta delvis foreldrepenger som ikke er fedrekvote, er det et vilkår at også mor arbeider tilsvarende den prosentandelen som far ønsker å få i foreldrepenger. Dette gjelder selv om mor ikke har rett til foreldrepenger.Hvis far skal benytte seg av fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet. Du må søke om gradert uttak i god tid, også hvis du skal endre graden av uttak.
 

Samtidig uttak

Foreldrene kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig i fellesperioden. Når du tar ut kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden på opptil 50 prosent. Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb. Men det forutsetter at permisjonen tas ut sammenhengende, med mindre særlige forhold tilsier noe annet og det ikke vil være urimelig for arbeidsgiver. Dette betyr at foreldrene ikke kan dele permisjonen mellom seg slik at de veksler på å ha permisjon og å være på arbeid, med mindre foreldrenes arbeidsgivere aksepterer en slik måte å ta ut permisjonen på, forteller hun.
 

Opptjent rett til foreldrepenger

Der bare mor har opptjent rett til foreldrepenger vil hele stønadsperioden på 49 eller 59 uker tilfalle mor alene. Her blir det ingen fedrekvote eller mødrekvote da far ikke har opptjent rettigheter.
Dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger vil hele stønadsperioden, med unntak av mors tre uker før og seks uker etter fødsel, tilfalle far. Her blir det ingen fedrekvote eller mødrekvote da mor ikke har opptjent rettigheter. Samlet stønadsperiode vil da bli henholdsvis:
•             40 uker ved valg av 100 prosent dekningsgrad
•             50 uker ved valg av 80 prosent dekningsgrad
Foreldrene velger ved begynnelsen av stønadsperioden om foreldrepenger skal utbetales med 100 eller 80 % av full dagsats med forholdsmessig forlengelse av stønadsperioden. Valgt dekningsgrad gjelder for hele stønadsperioden og for begge foreldrene dersom begge mottar foreldrepenger.
 

Viktig å forberede seg

Medarbeideren må søke arbeidsgiver om permisjon og bli enig om hvordan de ønsker at permisjonen skal gjennomføres før NAV gjør et vedtak om utbetaling av foreldrepenger. – I utgangspunktet har man krav på 12 måneders permisjon både i forbindelse med fødsel og adopsjon. Utover dette har man rett til tilleggspermisjon på 12 måneder, men da uten lønn, sier hun.
Arbeidsgiveren kan ikke pålegge medarbeideren å ta ut ferie i foreldrepengeperioden, men medarbeideren har rett til å kreve ferie.
I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Om det utbetales lønn er opp til arbeidsgiver. Dette er ofte regulert i enten en tariffavtale eller personalhåndbok.

Og når alt det praktiske er på plass er det bare å ønske den nye verdensborgeren velkommen!