2015_03_31

HMS - hvorfor det?Nyhetsbrev mars 2015- Aktuelt:

Hvorfor HMS?
 

HMS (helse, miljø og sikkerhet) på arbeidsplassen er et viktig område. Inspektør og koordinator for ergonominettverk i Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Ann-Charlott Lamark, understreker verdien av å forebygge arbeidsrelaterte belastningsskader.

Klikk her for å lese flere Aktuelt: artikler

 

– Mange ledere blir overrasket over at muskel- og skjelettplager gjerne utvikler seg over tid, og enda mer overrasket over hvor lite som skal til for å hindre slike plager i å utvikle seg. Vi vet blant annet at regelmessig stillesittende arbeid foran datamaskin veldig ofte gir plager i armer, nakke, skuldre og rygg, og det er forholdsvis enkelt å forebygge. Heve- senkebord, rett plassering av mus og god støtte for underarmer er viktige momenter å være oppmerksom på, sier hun.

Forebygging

Lamark opplever at mange synes det er ubehagelig å få varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet. – Det er det i de aller fleste tilfellene ingen grunn til. Arbeidsmiljøloven (AML), som vi forvalter, er primært en forebyggende lov som gir retningslinjer for hvordan man legger til rette for best mulig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Når Arbeidstilsynet kommer på befaring er det ikke for å «ta» noen, men for å se om vi kan bidra til en god arbeidshverdag for alle som jobber der. Vår jobb er å passe på at folk ikke skal bli syke av å være på jobb. Vi veileder lederne og de ansatte, og diskuterer hvilke tiltak som kan være aktuelle, eksempelvis å anskaffe hjelpeutstyr for å minske fysiske belastninger, poengterer hun.

Risikovurdering

Lamark har opplevd å møte arbeidstakere på en arbeidsplass med over 50 ansatte, som ikke hadde hatt medarbeidersamtale alle de fem årene de hadde jobbet der. – Når der ikke er noen felles uformell arena hvor folk kan lufte tankene sine, og bygge et forhold som går litt utover det rent profesjonelle, er sjansen større for at konflikter kan utvikle seg over tid. Da blir det straks mye vanskeligere å løse. Ofte skal det ikke mer til enn at man spiser lunsj sammen for at man kan få ryddet opp i misforståelser og små uenigheter. Men det er også viktig å ha mer eller mindre formelle medarbeidersamtaler, med rom for å diskutere eventuelle problemer man måtte slite med. Personalmøter er også et viktig tiltak for å få folk til å komme sammen.

Når det gjelder det fysiske er det lettere å fange opp risikomomentene. Jobber man daglig med betongsag, der kroppen blir utsatt for vibrasjoner over tid, kan man risikere å utvikle nerveskader, som ikke kan leges. Derfor er det spesielt viktig å følge opp slike arbeidsplasser, som kanskje ikke er klar over hvilke tiltak som finnes. I fiskeindustrien har vi pålagt bedriftsledere å innføre rullering i arbeidsoppgaver, fordi medarbeiderne tidligere hadde jobbet med de samme, repeterende arbeidsoppgavene over tid, noe som førte til en del muskel- og leddskader.  Det har vist seg å ha god effekt; ikke bare på det fysiske, men også på det psykiske – mer variasjon i arbeidet gir større jobbtilfredshet.

I noen tilfeller er det så galt fatt at vi har måttet gå til politianmeldelse, men det er heldigvis ikke hverdagskost, sier hun.

Verneombud

Alle organisasjoner som har ti ansatte eller mer skal velge et verneombud. – Verneombudet skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen, og skal ivareta interessene til de ansatte. Verneombudet skal tas med på råd når ledere kommer med forslag som berører de ansatte. På denne måten fremmes god kommunikasjon mellom ledere og ansatte rundt alt som har med HMS å gjøre. Verneombudet velges av de ansatte.

Om bedriften har mindre enn ti ansatte er det ikke noe krav om verneombud. – Men alle bedrifter som har ansatte er pålagt å ha en tillitsvalgt som skal ivareta interessene til medarbeiderne, forklarer Lamark.

Formelle krav

Verneombud er pålagt et omfattende kurs på 40 timer, der de læres opp i alle aspekter ved HMS. Ledere er pålagt HMS-opplæring. – Alle bedrifter skal ha skriftlig dokumentasjon for deres HMS-arbeid. Man skal kunne dokumentere at man har gjort det loven krever; man skal kartlegge hvordan forholdene er i dag, deretter vurdere hvilke risikofaktorer som eventuelt foreligger, og så utarbeide en handlingsplan som beskriver hva som må gjøres, hvordan dette skal skje og når det skal være ferdigstilt.

Ønsker holdningsendring

Lamark møter ofte den holdningen at det kun er tungt fysisk arbeid som innebærer risiko for arbeidsrelaterte skader. – Selvsagt er det større sjanse for at noen pådrar seg fysiske skader når de utfører fysisk arbeid, som innen helsevesenet der man ofte foretar tunge løft og annen fysisk belastning. Men jeg opplever stadig at folk blir overrasket over at jeg skal inspisere kontorplassene til de som kun arbeider foran en skjerm. De er ofte ikke klar over at feil sittestilling, statisk arbeid og mangel på hjelpeutstyr kan føre til belastningsskader når man har jobbet foran PCen noen år. Dette er en holdning vi jobber med å endre; bevissthet rundt en problemstilling er første steg på vei mot en løsning, avslutter hun.


 

Lik oss
Lik oss

Følg oss
Følg oss

Følg oss
Følg oss
Copyright 2014 Accountor Group. All rights reserved.