2015_04_30

Når kan du pensjonere deg?

 

- Tidligere var første mulige pensjonsalder 67 år, og de 20 årene med høyest lønn la grunnlaget for hvor mye du ville få utbetalt i pensjon. Men levealderen har økt de siste tiårene, og regjeringen ønsket å finne nye måter å finansiere pensjonen i fremtiden. Deres løsning var en omfattende endring, som åpnet for at enkelte kunne pensjonere seg ved fylte 62 år. Men dette gjelder kun for de som oppfyller minstekravet, som innebærer at man må ha tjent nok til å oppfylle det som tidligere ble kalt minstepensjon, altså garantipensjonsnivået. Nå regnes også pensjonen ut etter alle yrkesaktive år. Konsekvensen er at om du har jobbet deltid noen år, så vil beregningsgrunnlaget – og dermed utbetalingene – for din pensjon bli lavere enn før reformen. Dette medfører at ganske mange – og da spesielt kvinner, som er de som jobber mest deltid og ofte har lavere lønn – ikke har anledning til å pensjonere seg før tidligst når de er 64-65 år, forteller han.

Hel eller delvis pensjon

- Om du velger å pensjonere deg når du er 62 kan du ta ut hel eller delvis pensjon fra Folketrygden, og du kan velge å ta ut pensjon fra eventuelle fripoliser du måtte ha, samt innskuddspensjon. Du kan kombinere uttaket med heltids- eller deltidsjobb, og da opparbeider du deg samtidig mer i beregningsgrunnlag for fremtidige utbetalinger. 62 år er også laveste alder for å kunne ta ut AFP (avtalefestet pensjon). Det er en pensjon som er kommet i stand som en avtale mellom arbeidstakerorganisasjonen LO og næringslivsorganisasjonen NHO. Om du velger å ta ut AFP fra 62 år må du samtidig ta ut 20 % av pensjonen fra Folketrygden. AFP er en gunstig ordning, men de som har det gjennom en privat arbeidsgiver er bedre stilt enn en som jobber i det offentlige. I det private kan du nemlig ta ut AFT fra fylte 62 år, og samtidig være i full jobb. Har du vært ansatt i det offentlige kan du kun tjene 15.000 kroner året ved siden av AFP-utbetalingene. 
Det viser seg at de aller fleste som velger å ta ut pensjon ved 62 år også fortsetter å jobbe. Da tjener de samtidig opp flere pensjonspoeng frem til fylte 67. Vår anbefaling er at du sparer disse pengene fra du er 62 til du er 67 år. Det tror vi som rådgivere er en smart løsning; man trenger som regel ikke de ekstra pengene før man går helt av med pensjon, forklarer Ballangrud.

Hvor lenge får du pensjon?

Pensjon fra Folketrygden får du resten av din levetid. Men veldig mange vil oppleve at de ikke får utbetalt så mye som de kanskje hadde trodd. Derfor er det en stor fordel å ha spart opp egne midler i tillegg. Innskuddspensjon som arbeidsgiver har spart opp for deg får du utbetalt frem til du fyller 77 år. Hovedregelen er at du får disse pengene utbetalt fra 67 år, men du kan også velge å starte utbetalingen fra 62 år. Men da blir det mindre årlige utbetalinger, da det blir flere år å utbetale pengen på.

Hvor mye får du fra Folketrygden?

For de som er født etter 1962, og faller inn under den nye ordningen, vil avsetningen til Folketrygden være på 18,1 % av lønnen opp til 7,1 G (1G er fra 1. mai 2014 kr. 88.370 – tallet som gjelder fra 1. mai 2015 vil bli avgjort etter 1. mai. Tallet justeres årlig). Av lønn over 7,1 G tjener man ikke opp pensjonspoeng. Satsen vil også justeres årlig ut fra forventet gjennomsnittlig levetid i befolkningen.
For å regne ut hva du vil få i pensjon etter de ulike alternativene, kan du logge deg inn på www.nav.no eller www.minpensjon.no og logge deg inn med BankID.

Les vår artikkel om ulike pensjonsordninger.