2017_04_25

Dette bør du vite om skatten for 2017

Skrevet av Accountor Norge

Skattemeldingen mottatt 4.april 2017 knytter seg til inntektsåret 2016. Reglene nedenfor er en oppdatering på hva som gjelder for inntektsåret 2017.

Personlige skatteytere

Personlige skatteytere er de som mottar lønnsinntekt, pensjon, trygdeytelser med mer. Disse har skatteplikt for hele sin formue og inntekt.

Formue

I 2016 var fribeløp for enslige 1,4millioner, i 2017 er denne økt med kr 80.000 til 1,48millioner kroner. For ektefeller (summen av begge formuer) er fribeløpet i 2017 lik 2,96millioner kroner.

Hvordan beregnes formuen du skal skatte for?

Hjemmelen er i skattelovens §4-1(1). Formue beregnes netto, det vil si sum eiendeler med økonomisk verdi trukket fra sum gjeld. En rekke eiendeler tas ikke med i denne beregningen, men disse er i hovedsak knyttet til næringsdrivende (eksempelvis forretningsverdi).  

Sekundæreiendoms ligningsverdi, altså verdien som inngår i beregningen av din formue, beregnes for 2017 med 90 %  av antatt markedsverdi. Antatt markedsverdi regnes ut på grunnlag av fastsatte kvadratmetersatser som Skattedirektoratet kommer frem til på grunnlag av beregninger utført av Statistisk Sentralbyrå.

Primærbolig og fritidseiendom har langt lavere skattemessig verdi. Med hjemmel i skattelovens §4-10(1) har du som personlig skatteyter krav på å få satt ned ligningsverdien av primær- og fritidsbolig dersom ligningsverdien overstiger 30% av boligens dokumenterte omsetningsverdi. Dette vil kanskje ikke være særlig aktuelt for de fleste, da boligprisene på landsbasis i gjennomsnitt har steget med 2,7%1 det siste året.

Det meste av gjeld kan trekkes fra for å beregne netto formue. Vanlige lån som boliglån, studielån, kreditt og forbrukslån trekkes fra brutto formue som gir en netto formue. (Fra 2017 skal gjeld som tilordnes sekundærbolig reduseres tilsvarende «rabatten» i formuesverdien, dvs at 90 % av denne gjelden kan trekkes fra.) Av netto formue er 1,48millioner for enkeltpersoner og 2,96millioner kroner for ektefeller skattefri formue for privatpersoner. Overskytende beløp er gjenstand for beskatning.

Dersom du har lån som ikke faller inn under overnevnte kategorier, kan du benytte skatte-abc eller ta kontakt med skatteetaten.

Inntekt

Inntekter er behandlet i skattelovens kapittel 5. Hovedregelen er at ”inntekt og fordeler vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente” inngår i beregningen av alminnelig inntekt. Videre er også hovedregelen at gevinst ved realisasjon av formuesobjektet utenfor virksomhet, altså privatpersoner, er skattepliktig inntekt. Inntekt vunnet ved kapital er eksempelvis renteinntekter, utbytte med mer.

I begrepet inntekt vunnet ved arbeid inngår alle ytelser du mottar fra arbeidsgiver, inntektslignende ytelser (pensjon, trygd med mer), naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.

Naturalytelser er fordeler som mottas fra arbeidsgiver i annet enn penger, kontanter og lignende. Eksempler på naturalytelser er helt/delvis fri kost og losji, fri telefon sponset av arbeidsgiver, rimelig lån fra arbeidsgiver, tilgang på bruk av arbeidsgivers bil privat med mer.

Finansdepartementets forskrift til skatteloven har detaljerte regler omkring beregning av verdien av fordeler som klassifiseres som naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Eksempelvis dersom arbeidsgiver betaler kostnader knyttet til telefon som du kan benytte privat vil en slik fordel fastsettes til 4392 kroner uavhengig av om du betaler egenandel for en slik fordel.

Unntak for gevinstbeskatning

Blant unntakene har skatteloven en egen bestemmelse om at gevinst ved salg av boligeiendom (inkluderer selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet med flere) er unntatt skatteplikten dersom eieren har eid boligen i mer enn ett år og eieren har brukt boligen selv i minst ett av de to siste årene. Unntaket er hjemlet i skatteloven §9-3(2).

For fritidseiendom (hytte) gjelder et tilsvarende unntak forutsatt at eieren selv har brukt eiendommen til egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene og er forutsatt av at avtale om salg av eiendommen skjer minst fem år etter at fritidseiendommen ble tatt i bruk.

Fradrag

Hovedregelen om fradrag, som gjelder både for privatpersoner og for næringsdrivende, er at det gis fradrag for kostnader knyttet til erverv, vedlikehold eller sikre skattepliktig inntekt jf. skatteloven §6-1(1). Samme bestemmelse andre ledd er det spesifisert at det ikke gis fradrag for private kostnader til bolig, mat og underhold.

Kostnader som er fradragsberettigede og hjemlet i lov er kontingent til arbeidsgiverforening, fagforeningskontingent for fagforeninger som inngår tariffavtaler på vegne av medlemmene, foreldrefradrag for barn under 12år knyttet til pass og stell etter skattelovens regler med mer.

Minstefradraget

Minstefradraget er et standardisert fradrag i skattepliktig lønnsinntekt. Den er ment som et alternativt fradrag for faktiske medgåtte kostnader, maksimalt minstefradrag for inntektsåret 2017 er 94.750 kr. Minstefradraget kan ikke være høyere enn 44 %  av inntekten.

Minstefradraget er ment å dekke kostnader i forbindelse med arbeid som det kan kreves fradrag for. Kostnader som inngår her er flyttekostnader ifm overtakelse av stilling, kostnader til reise (eksempelvis jobbintervju og konferanser), kostnader til hjemmekontor, kostnader til faglitteratur, kostnader til arbeidsklær/verktøyhold med mer.

Lønnsmottakere kan også ha rett og krav på andre fradrag som ikke er nevnt over, blant annet rentekostnader med flere fradrag. Skatteetaten har fradragsveiledere som kan hjelpe deg et stykke på vei i kartleggingen av fradrag du har krav på. Skatte-abc kan også være til god hjelp som et oppslagsverk dersom du har detaljerte poster du ønsker å finne ut mer om.  

Vårt datterselskap Accountor Training tilbyr et nettkurs med tilhørende materiell innen skatt 2017 som dekker fradragsretten for næringsdrivende og ytterligere lovendringer innenfor skatt 2017. Nettkurset er holdt av advokat Jan Bangen fra skattebetalerforeningen som besitter særdeles god kompetanse. Se link for mer informasjon.

 

Kilder: https://www.ssb.no/bpi

Abonnèr på kurs innen regnskap, lønn og økonomisk rådgivning