2017_04_03

Er du klar for skatteoppgjøret 2016?

Fra inntektsåret 2016 erstattes selvangivelsen med skattemelding, noe som ble vedtatt med en ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Nå blir det lettere å endre opplysninger som ikke er korrekt, fristene er endret, og ditt ansvar for å korrigere er skjerpet. Tidligere utførte Skatteetaten en vurdering, eller ligning, av inntekten til den enkelte; nå er den skattepliktige i mye større grad ansvarlig for å sjekke at alle opplysninger er korrekt. Videre heter det ikke lenger ligning; det heter fastsetting av formues- og inntektsskatt. 

Hva betyr dette?

Som tidligere er det viktig at den enkelte sjekker om tallene stemmer. Dersom man ikke gjør det, risikerer man ikke bare å betale for mye skatt, men også å få straffegebyrer på feil det er forventet at man skal ha oppdaget. Alle skattytere oppfordres til å gå inn i de enkelte feltene i skattemeldingen, som blir tilgjengelig i Altinn fra 4. april, og se gjennom følgende punkter:

Lønn

Her må du sjekke at beløpet som er oppgitt stemmer overens med det du faktisk har fått i lønnslignende ytelser, som lønn, pensjon og uføretrygd, i 2016. Dersom du mottar lønn/lønnslignende ytelser fra mer enn en enhet må du sjekke at alle er oppgitt her. Du må også sjekke at fradrag, formue og gjeld stemmer overens med de faktiske forhold. Din kontaktinformasjon samt kontonummer er også oppgitt her, så sjekk at det er korrekt.

Fra 2016 har arbeidsgiver vært pliktig å innrapportere lønn gjennom A-meldingen. I år er det viktig å legge merke til at dersom lønnen økte fra 2015 til 2016, så vil beløpet som nå blir innrapportert som lønn for 2016 være litt lavere enn den avtalte lønnen for 2016. Årsaken til dette er at man får fratrekk i lønn for de ekstra feriedagene som veldig mange har tariffestet.

Rentefradrag

For å finne alminnelig inntekt regnes bruttoinntekt minus fradragsberettigede kostnader. Eksempler på dette er renter, minstefradrag og andre fradragsberettigede utgifter. Man betaler 25% skatt av alminnelig inntekt for skatteåret 2016.

Minstefradrag

Man får automatisk et minstefradrag som skal dekke utgifter i forbindelse med lønnsarbeid. Har man utgifter utover dette skal dette føres opp i skattemeldingen. Fradraget beregnes ved å trekke fra 29 % av lønnsinntekten, med minimumsbeløp på 4000 kr. og maksimumsbeløp på 72.200 kr.

Personfradrag

For skatteklasse 1 beregnes et personfradrag på 51.750 kr., og for klasse 2 er beløpet 76.250 kr. Dette skal på samme måte som minstefradraget dekke utgifter man har som privatperson. Begge fradragene blir automatisk ført i skattemeldingen.

Foreldrefradrag

Utgifter til barnepass, og kjøring til og fra dette, for barn som er 11 år eller yngre, gir rett til fradrag på inntil 25.000 kr. for første barn og 15.000 kr. for hvert påfølgende barn. Dersom disse ikke er med i skattemeldingen må skattyter selv føre det opp.

Veldedighet

Dersom skattyter gir gaver til veldedige formål (til organisasjoner som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten), for minimum 500 kr. til hvert formål og maksimalt opp til 25.000 kr., vil de kunne få fradrag opptil 6.250 kr. Dersom gaven ikke står oppført på skattemeldingen må skattyter ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem melde inn beløpet til myndighetene.

BSU (Boligsparing for ungdom)

Penger spart på BSU-konto gir skattefradrag på 20 % av det oppsparte beløpet opp til 25.000 kr. Fradragsberettiget totalbeløp på BSU-konto har også økt fra 200.000 til 300.000, slik at de som fyller 33 år i 2017 fortsatt har inneværende år til å fylle på kontoen.

Ligningsverdi bolig

For primærbolig beregnes ligningsverdien ut fra 25 % av en fastsatt kvadratmeterpris gange en boligens areal. Prisen beregnes av SSB ut fra hvor i landet boligen befinner seg, areal, byggeår og boligtype og forteller hva markedsprisen for boligen er i gjennomsnitt i forhold til beliggenhet.Bruk gjerne skatteetatens boligkalkulator som man finner på skatteetaten.no. For sekundærbolig (utleiebolig) settes ligningsverdien til 80 % av den beregnede markedsverdien. Formuesverdien for fritidsboliger skal ikke økes for inntektsåret 2016

Ektefeller og fordeling av renter

Med en nettoinntekt for den ene parten som havner under 90.790 kr. vil det lønne seg å overføre rentefradraget til den ektefellen med høyest inntekt. Dette fordi i førstnevnte tilfelle vil ikke fradrag påvirke en skattbar inntekt som er så lav. Og man står fritt til å fordele rentefradrag som man mellom ektefeller.

Reiseutgifter

Dersom man har reiseutgifter til og fra jobb som overstiger 22.000 kr. for 2016 får man fradrag for dette. Det innebærer en reisevei på minimum 31,9 km. en vei. Man kan fradragsføre 1,50 kr. pr km. for inntil 50.000 km. og for 0,70 kr. pr. km. for avstand som overstiger dette.

Aksjer

Tap ved kjøp og salg av aksjer er fradragsberettiget og gevinst er skattepliktig for personlige skattytere. Dette beregnes ut fra forskjellen mellom kjøps- og salgspris, og korrigeres for skjermingsgrunnlag. Skjermingsfradraget for 2016 er på 0,4 %. Det betyr at 0,4 % av gevinsten for salg av aksjer er skattefri. Dersom man ikke benytter skjermingsfradraget vil man få fradrag for dette på et senere tidspunkt. Dette er et ganske omfattende og komplisert regnestykke så det kan lønne seg å be profesjonelle om å gjøre dette. På den måten unngår man å betale for mye skatt.

Formuesskatt

For at formuen til skattyter skal være skattepliktig må nettoformuen overstige 1,4 milliarder kr. Foreldre som har verdier over dette kan vurdere å gi barna forskudd på arv eller gave, men man bør vurdere dette nøye. For det første kan man få behov for pengene selv i fremtiden, og for det andre vil formue over 392.662 for barn under utdanning får redusert andelen lån som gjøres om til stipend ved endt utdanning.

Konklusjon

Det er viktig å sette seg inn i hva som står i den nye skattemeldingen. For mange vil det være lønnsomt å få en regnskapsfører eller annen profesjonell innen regnskap og skattespørsmål til å gå gjennom denne. På den måten unngår du å betale for mye skatt, samtidig som det hindrer at du vil bli pålagt å betale skatt etterskuddsvis de neste fem årene. Det er nemlig fristen Skatteetaten har satt til korrigere feil – både for dem og for den enkelte skattyter.