2017_01_13
Interessante emner

Er du upersonlig skattyter? Da må du lese dette!

Forskuddstrekk? Forskuddsskatt? Forhåndsskatt? Personlig eller upersonlig skattyter? Mange begreper høres for det utrente øret veldig like ut, men om du driver for deg selv er det viktig å vite forskjellen. Jan Finckelsen, siviløkonom og registrert revisor hos Accountor i Fredrikstad, forklarer hva du må vite.

Skattepliktig inntekt

Har du en eller annen form for skattepliktig inntekt må du betale skatt til myndighetene. Denne skatten beregnes og kreves innbetalt i forkant av at ligningen for det aktuelle opptjeningsåret er utarbeidet, da myndighetene ønsker å redusere risikoen for skattetap. For vanlige lønnsmottakere og mottakere av stønad fra myndighetene er det vanlig med forskuddstrekk.

Hva er forskuddstrekk?

Arbeidstakere som mottar lønn fra en bedrift blir, i likhet med pensjonister og trygdemottakere, trukket skatt hver måned fra den lønnen de får utbetalt – dette kalles forskuddstrekk. Det er arbeidsgiver, eventuelt NAV, som ordner med beregning, trekk, innrapportering og innbetaling av dette forskuddstrekket til myndighetene.

Personlig eller upersonlig skattyter?

Forskjellen på personlig og upersonlig skattyter går kort fortalt ut på at personlig skattyter har ordinær lønnsinntekt fra en arbeidsgiver, eller mottar trygdeytelser fra myndighetene. Eier du et AS som du mottar ordinær lønn fra er du personlig skattyter. Tar du imidlertid ut utbytte fra AS’et er du upersonlig skattyter, og må følge reglene for dette – på samme måte som selvstendig næringsdrivende. Aksjeselskaper, utenlandske selskap, konkursbo og administrasjonsbo av slike subjekt er også upersonlige skattytere. Skattepliktige legater, stiftelser og foreninger faller også inn under upersonlig skattytere.

Hva med forskuddsskatt da?

Er du selvstendig næringsdrivende, plikter du selv å beregne hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Det skal gjøres hver tredje måned. Du regnes også som selvstendig næringsdrivende dersom du er deltaker i deltakerlignende selskap. Forskuddsskatt ble tidligere omtalt som forhåndsskatt, for de som har vært borti det begrepet.

Denne skatten betales etter at inntektsåret er over, men før skatten er ferdig beregnet.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Grunnlaget for beregning av forskuddsskatt er formue og inntekt ved forrige likning. Du kan henvende deg til skattekontoret du tilhører for å endre grunnlaget dersom du forventer at inntekter og formue vil bli (vesentlig) forandret siden siste likning.

Hvor ofte må man betale?

Selvstendig næringsdrivende må betale med forfall den 15.3/15.5/15.9 og 15.11. Upersonlige skatteytere må betale med forfall den 15.2 og 15.4. Det er viktig å betale innen fristen, da man ellers risikerer å måtte betale resten av årets terminbeløp i ett – noe som kan gå hardt ut over likviditeten.

Ektefelle/samboers ligning

Dersom ektefelle/samboer ikke deltar i felles næringsvirksomhet og ingen inntekter eller formue blir fordelt til ektefelle/samboer, vil forskuddsskatten ikke berøre dem.

Restskatt

Forventer du å få restskatt, kan du betale hele eller deler av denne for å slippe, eventuelt redusere rentene, på restskatten. Disse rentene er ikke skattemessig fradragsberettiget i motsetning til de fleste andre renter. Siste frist for slike innbetalinger er 31.mai året etter inntektsåret.

Næringsdrivende

Har du nylig startet som personlig næringsdrivende, og forventer overskudd det første året du er i drift, bør du ta kontakt med skattekontoret for å få utskrevet forskuddsskatt i oppstartsåret. På den måten kan du få en beregning om hva forventet skatt vil bli, og kan forberede å sette av midler til forskuddsskatten som vil påløpe.

Lønnstakere

For lønnstakere som har større og vedvarende kapitalinntekter, f. eks. renter og aksjeutbytte, vil det lønne seg å beregne forskuddsskatt og sette av midler til dette. Grunnen er at slike beløp vanligvis ikke er tatt hensyn til ved beregning av forskuddstrekket.

Lønn eller utbytte?

Etter endringene fra myndighetenes side, der det ble pålagt økt utbyttebeskatning for alminnelig inntekt, er det ikke store forskjeller når det gjelder beregning av skatt for de ulike modellene. Men det er andre ting som spiller inn; når du tar ut lønn tjener du opp pensjonspoeng; det gjør du ikke dersom du tar ut utbytte. Det samme er tilfelle med opptjening av retten til sosiale ytelser som sykepenger osv..Så det vil nok lønne seg å snakke med en økonomisk rådgiver før man tar en endelig avgjørelse på hvordan man velger å gjøre dette.

 

Ta gjerne kontakt med en av Accountors erfarne rådgivere som kan bistå deg i denne prosessen.