2017_03_02

Ferieplanlegging? Dette bør du tenke over

Alle dine medarbeidere har krav på ferie i løpet av arbeidsåret. Men vet du hvilke regler som gjelder? Det er en rekke faktorer du må sette deg inn i, både når det gjelder tidspunkt for avvikling av ferie, overføring av feriedager, utregning og tidspunkt for utbetaling av feriepenger og sykdom i ferien. Accountor gir deg en oversikt.

Hvor lang ferie har man krav på?

Ferieloven stadfester at man har krav på 25 virkedager ferie hvert år (eller fire uker og en dag), uavhengig av hvor lenge man har jobbet i en bedrift. Men dersom arbeidstaker har avviklet ferie i et annet arbeidsforhold, og er ansatt i din bedrift etter fullt avviklet ferie, har denne ikke krav på ferie ut over det. Et ferieår følger kalenderåret. Det er imidlertid veldig vanlig å ha avtale om 4 dager ekstra ferie, noe som gir arbeidstakeren fem uker ferie.

Når skal ferien avvikles?

Arbeidsgiver og –taker kan bli enige om når ferien skal avvikles, men i utgangspunktet har arbeidsgiver siste ord. Man har krav på minimum tre ukers sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september, og dette skal tilpasses slik at bedriften kan drive forsvarlig gjennom hele ferieperioden. Det er adgang til å fravike disse bestemmelsene ved tariffavtale eller annen avtale mellom partene.

Når utbetales feriepengene?

Feriepenger opptjenes kalenderåret før de utbetales. Når arbeidstaker mottar feriepengene avhenger av en rekke forhold. Det skal i utgangspunktet skje i forbindelse med avvikling av ferien, men mange bedrifter har rutiner for å betale dette i juni eller juli. Dersom arbeidstaker sier opp i opptjeningsåret skal feriepengene i utgangspunktet betales når siste lønnen går, og beskattes som vanlig lønn. Dette vil arbeidstakeren få motregnet ved neste ligning. Men arbeidsgiver kan gå med på å holde tilbake sluttoppgjør av feriepenger til det ordinære utbetalingsåret dersom arbeidstakeren ber om dette.

Kan man la være å ta ut ferie og heller ta ut lønn?

Loven er klar på at man plikter å ta ut ferie hvert år – et ansvar som faller på både arbeidsgiver og arbeidstaker. Men dersom det er vanskelig å avvikle hele ferien har man anledning til å overføre inntil 12 feriedager til neste år. Det er ikke rom for å utbetale lønn i stedet for å ta ut ferie.

Sykdom i ferien

Dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien må dette dokumenteres idet han eller hun blir syk. Er man i utlandet må man oppsøke lege der som må bekrefte sykdommen. Da har man krav på å ta ut ferie for sykedagene på et senere tidspunkt. Men man må da ta de resterende feriedagene i et tidsrom som passer for arbeidsgiveren, og dette må meldes til arbeidsgiver så snart som praktisk mulig.

Hvor mye feriepenger har man krav på?

Man får ikke lønn i ferien. Loven sier at man skal ha 10,2 % av den lønnen man tjente foregående år utbetalt i forbindelse med avvikling av ferie. Men mange har avtale om 12 % feriepenger.

For de som har avtalefestet en ekstra ferieuke trekkes fire dagers lønn i tillegg til den måneden de ikke får utbetalt ordinær lønn. Regnestykket blir da at de trekkes en månedslønn pluss 4/26-deler av neste månedslønn, der de fire dagene avregnes mot feriepengene som skal utbetales.

Betaler man skatt av feriepenger?

Feriepengene opptjent i opptjeningsåret (kalenderåret før de utbetales) er trekkfrie på utbetalingstidspunktet, men de er ikke skattefrie. Skattetrekket av disse pengene fordeles gjennom resten av året, slik at feriepengene oppleves som skattefrie penger (for øvrig i likhet med lønn utbetalt før jul – der man opplever det som om man betaler halv skatt av en lønning i november/desember).

Ferie i oppsigelsestiden

Dersom du som arbeidsgiver sier opp en medarbeider kan du i utgangspunktet ikke kreve at denne tar ut ferie i oppsigelsestiden uten medarbeiderens samtykke. Men hvis oppsigelstiden er tre måneder eller mer, og sammenfaller med fellesferien fra 1. juni til 30. september, kan du kreve det. Om en arbeidstaker sier opp jobben, og oppsigelsestiden faller i fellesferien, kan de kreve å avvikle ferien i oppsigelsestiden dersom det ikke vil være tid til å avvikle ferien etter arbeidsforholdets slutt.

Hva med de over 60?

Fra og med det året arbeidstakeren fyller 60 år har de krav på en ekstraferie på seks virkedager utover de lovbestemte fire uker og en dag. De har også krav på 12,5 % feriepenger. Den siste ferieuken kan avvikles når de selv ønsker det, men arbeidsgiver skal ha minimum to ukers varsel.

Lov eller tariff?

En rekke betingelser er avtalefestet i en tariffavtale. Hvis flesteparten av de ansatte tilhører et fagforbund, plikter arbeidsgiver å gi samme betingelser til de som ikke tilhører et forbund. Man kan aldri gi dårligere vilkår i en avtale enn det loven stadfester.

Start tidlig

Det lønner seg å starte planlegging av årets ferie i god tid. Jo flere medarbeidere du har, jo større er kabalen som skal gå opp med tanke på når de forskjellige skal ha fri. Mange ønsker å få muligheten til å koordinere ferien med partner, skole og barnehage, og andre forhold som angår den enkelte. Selv om arbeidsgiver er den som har det endelige ordet om når ferien skal tas ut, gir det mye goodwill om man forsøker å oppfylle medarbeidernes ønsker så godt det lar seg gjøre.

Vil du vite mer om lønn?