2017_04_07

Hvordan håndterer du sykefraværet?

De fleste arbeidstakere vil oppleve å bli syke innimellom. De fleste av disse vil også ha dårlig samvittighet overfor kollegaer dersom de blir syke over mer enn et par dager, og vil forsøke å holde dette til et minimum. Men dersom en mindre bedrift opplever at en eller flere medarbeidere blir syke over lengre tid, vil bedriften høyst sannsynlig slite under fraværet, spesielt om du ikke har på plass systemer og rutiner for å håndtere det. Korrekt behandling og oppfølging kan spare deg for mye tid og penger.

Du har ansvar for å forebygge

Alle bedrifter er i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt å tilrettelegge arbeidsplass og –oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det betyr at det i størst mulig utstrekning ikke skal påføre medarbeiderne unngåelige fysiske eller psykiske belastninger. En bedrift med ti medarbeidere eller mer er pålagt å ha et verneombud, som er de ansattes representant i arbeidet med et forebyggende arbeidsmiljø, men alle bedrifter har et ansvar for ansvarlig HMS-arbeid.

Lovpålagt oppfølging

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter hvordan en del av sykefraværet skal følges opp. Arbeidsgiver plikter å utarbeide en oppfølgingsplan i samråd med den syke og sykemelder (legen) Denne planen skal omfatte:

  • Vurdering av arbeidsevnen ut fra arbeidsoppgaver
  • Hvilke tiltak du som arbeidsgiver kan innføre
  • Hvorvidt du som arbeidsgiver trenger assistanse for å tilrettelegge for arbeidstaker, f.eks. kontakt med bedriftshelsetjeneste og NAV
  • Plan for hvordan den sykmeldte skal følges opp videre

Dersom det anses som åpenbart unødvendig trenger man ikke å utarbeide en slik plan. Tilfeller det er snakk om er dersom det er klart at den ansatte kommer tilbake i sin stilling uten tilrettelegging, eller der det er avklart at den ansatte ikke vil komme tilbake til arbeid.

Dialogmøte 1 – Arbeidsgiveren

Dialogmøte 1 er en samtale mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og evt. den som sykmelder, og skal avholdes på arbeidsplassen senest innen syv uker etter sykemelding, med mindre det er åpenbart unødvendig. Mål for møtet er å snakke sammen om hva som skal til for å hindre at sykefraværet blir unødig langvarig.

Dialogmøte med NAV

Er den sykmeldte fremdeles arbeidsufør etter 26 ukers sykemelding skal arbeidsgiver kalle inn til dialogmøte, der den sykmeldte, arbeidsgiver og NAV sammen vurderer hvilke tiltak som kan gjennomføres for å få den syke tilbake i jobb – selv om det er i redusert stilling. Målet er at arbeidstakeren skal kunne komme tilbake i full jobb på sikt, noe som vil være gunstig både for denne og for arbeidsgiver.

Tiltak for retur til arbeidslivet

Som arbeidsgiver er du pålagt å legge til rette, så langt det lar seg gjøre, at den sykemeldte skal kunne komme tilbake i jobb. Det omfatter for eksempel å skaffe ergonomisk utstyr for å lette den fysiske belastningen for den enkelte, redusert arbeidstid og krav til tidsbruk på arbeidsoppgaver, endringer i hvilke oppgaver den sykemeldte skal utføre, endringer i rutiner eller funksjoner, omplassering til annen stilling, opplæring eller omskolering.

En arbeidsgiver plikter å følge opp sine medarbeidere og medfølgende sykefravær. Dette kan kreve mye tid, og det er krevende å sette seg inn i alle lover, regler og plikter både du som arbeidsgiver, og den sykmeldte selv, må forholde dere til. Selv om du plikter å utføre mye arbeidet selv kan det lønne seg å la en profesjonell part ta seg av papirarbeidet og rapportering mot myndighetene. En profesjonell samarbeidspartner kan også gi deg gode og nyttige råd i arbeidet med oppfølging av sykefravær.

Snakk med Accountor om sykefravær