2017_04_28

Kan du reglene for overtid?

Mange bedriftsledere opplever at de i travle perioder har behov for at medarbeiderne jobber noen timer utover ordinær arbeidstid. Men hvilke regler må man følge? Vi tar en titt på arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter.

Ordinær arbeidstid

Arbeidsmiljøloven stadfester at ordinær arbeidstid ikke skal overstige 9 timer i løpet av et døgn, og maksimalt 40 timer hver uke. Det er imidlertid unntak for denne regelen. For deg som jobber døgnskift, helge- eller nattarbeid er grensen for ordinær arbeidstid 38 timer i løpet av en uke når vi snakker om hverdager, og om du jobber helger er grensen 36 timer. Så lenge du ikke jobber mer enn dette påløper ikke overtid.

Du skal ha betalt minimum 40 % overtid dersom du jobber mer enn dette. Tar du ut avspasering skal du uansett ha utbetalt lønn for de overskytende 40 prosentene.

Overtid eller mertid?

Dersom du har fast arbeidstid på 7,5 timer per dag har du ikke krav på overtidsbetaling hvis du en enkelt dag jobber inntil 9 timer. Du skal selvsagt ha betalt for den tiden du er på jobb, men du har ikke krav på ekstra betaling utover ordinær timelønn innenfor de 9 timene, der de ekstra 1,5 timene regnes som mertid. Det kan imidlertid avtalefestes at du får overtidsbetalt utover ordinær arbeidstid om ønskelig, men avtalen må være inngått på forhånd.

Lønn eller avspasering?

Det er opp til arbeidsgiver hvorvidt du får utbetalt lønn eller avspaserer de ekstra timene. Det er vel å merke seg at dersom du har krav på overtidsbetaling, så skal dette komme i tillegg til avspaseringen – altså at du avspaserer time for time, og i tillegg får utbetalt (minst) 40% overtidsbetaling i tillegg. Noen bedrifter har avtaler om høyere overtidsgodtgjørelse enn 40%, og da er det dette du har krav på. Noen ganger er det vanskelig å få til avspasering, og da skal du som arbeidstaker ha utbetalt full timelønn og i tillegg (minst) 40% overtidsbetaling.

Hva skjer om du har to jobber i samme juridiske enhet?

Dersom et foretak har flere juridiske enheter, eller flere avdelinger, vil du ikke kunne påberope overtid selv om samlet jobb utgjør mer enn 100% stilling – så lenge prosentandelen ikke overstiger 100% i den ene stillingen. Dette blir regnet som to separate arbeidsforhold.

Hvor mye har du lov å jobbe?

Antall timer du jobber per dag, uke og måned er nøye regulert i arbeidsmiljøloven. Dette betyr at du i utgangspunktet ikke har lov til å jobbe mer overtid enn «ti timer i løpet av en uke, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker» (Arbeidsmiljøloven § 10-6, 5. ledd). Men i særskilt travle perioder kan arbeidsgiver skriftlig søke Arbeidstilsynet om at du kan jobbe inntil 25 timer i løpet av en arbeidsuke, eller 200 timer i løpet av 26 uker. Det skal uansett ikke overstige 400 timer overtid i løpet av 52 uker, og kun dersom du går med på det.

Hva med ledere – er det andre regler for dem?

Arbeidsmiljøloven stadfester at dersom du innehar en ledende stilling så er du unntatt reglene for overtid. Dette innebærer at du som leder i stor grad selv avgjør egen arbeidstid, og står fritt til å prioritere når og hvordan du løser dine arbeidsoppgaver. Det samme gjelder i stor grad om du har en særlig uavhengig stilling, selv om du ikke har lederansvar.

Kan du si nei til overtid?

Som hovedregel har du ikke anledning til å si nei til overtid om er nødvendig for en forsvarlig drift av firmaet du jobber for. Men også her er det unntak. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan jobbe ekstra, eller har små barn å ta deg av, kan du slippe å jobbe overtid.